انجمن علوم و فنون پارس http://sstc.semnan.mihanblog.com 2020-07-07T14:25:59+01:00 text/html 2013-10-29T20:20:53+01:00 sstc.semnan.mihanblog.com مدیر وبلاگ شیر آب جادویی http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/346 <div align="center"><img src="http://hem.com.np/wp-content/uploads/2007/05/magical_tap.PNG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-10-22T20:03:11+01:00 sstc.semnan.mihanblog.com مدیر وبلاگ هنر اندازه گیری و مدل سازی در آزمایش مودال و مشکلات آن-1 http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/345 <div align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هنر اندازه گیری و مدل سازی در آزمایش مودال و مشکلات آن-1</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هدی سرپرست</span></b><b><sup><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"></span></sup></b><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">، محمد رضا آشوری</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">، محمد مهدی خطیبی</span></b><b><sup><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"></span></sup></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">چکیده</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">طراحی دقیق و تعمیر و نگهداری سازه های گوناگون از قبیل ساختمان ها، پل ها، سدها، هواپیما ها، قطار ها و غیره لازم و ضروری است. یکی از </span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">الزامات</span><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"> طراحی و تعمیر و نگهداری سازه ها، تحلیل دینامیکی </span><span style="font-size:9.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آن ها </span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">می باشد. به جهت در دسترس نبودن جواب تحلیلی برای سازه های پیچیده، با بارگذاری ها و شرایط مرزی مختلف و نیز وجود خطاهایی نظیر خطاهای حاصل از بكارگـیری فرضیـات و تئوری های نامناسب، خطا در مدل كردن جزئیات سازه های پیچیده و عدم اطلاع صحیح از خواص مواد، مدل های تقریبی عددی نظیر روش اجزا محدود، نیز با مشکلاتی مواجه می باشند. از این رو </span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آزمایش</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"> مودال، ابزار مناسبی برای دستیابی به خواص دینامیکی سازه، شناخته می شود. با توجه به اینکه در مسیر انجام آزمایش مودال عواملی وجود دارد که باعث ایجاد خطا در نتایج بدست آمده می شود، شناسایی عوامل خطا و ارائه راه حل هایی در جهت کاستن از آن ها، می تواند نتایج بدست آمده از آزمایش را تا حد زیادی بهبود بخشد. این موضوع در قالب دو مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله اول مهم ترین عوامل خطا در آزمایش مودال معرفی شده اند و برخی از عوامل خطا نظیر؛ اثر بارگذاری شتاب سنج، درگیری قطعه و لرزاننده و رفتار غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته </span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-AU;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و </span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">به منظور کاستن یا برطرف نمودن آن ها راه حل هایی ارائه شده است. در مقاله دوم که مکمل اولین مقاله است، سایر عوامل خطا در آزمایش مودال نظیر؛ عدم امکان اندازه گیری درجات آزادی چرخشی، عدم دقت در آزمایش چکش، نویز، خطای پردازش سیگنال ها و مودهای نزدیک به هم مطرح گردیده و راه حل هایی برای کاستن یا برطرف نمودن آن ها ارائه شده است. سپس در ادامه، آزمایش مودال محیطی به عنوان روشی که می تواند مشکلات مربوط به یکی از این منابع خطا یعنی تحریک را در آزمایش مودال برطرف کند مطرح شده است. </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">واژگان کلیدی: </span></b><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">آزمایش مودال، شتاب سنج، لرزاننده، رفتار غیرخطی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:18.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">1-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">مقدمه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">در دو دهه گذشته آنالیز مودال به دانشی فراگیر با هدف تعیین، بهبود و بهینه سازی مشخصات دینامیکی سازه های مهندسی، تبدیل شده است. آنالیز مودال نه تنها در مهندسی مکانیک و هوانوردی، بلکه در سازه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:9.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">های ساختمانی، مسائل بیومکانیک، سازه های فضایی، تجهیزات اکوستیک، حمل و نقل و نیروگاه های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:9.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">هسته ای نیز، کاربردهای فراوانی پیدا کرده است. طراحی امروزی سازه های پیچیده مکانیکی، هوایی و ساختمانی به گونه ای است که علاوه بر مقاومت بالا، بایستی دارای وزن کم و قابلیت انعطاف زیاد باشند. به عنوان مثال، در سازه های فضایی، مانند آنتن های ماهواره ای، به منظور کم کردن اثرات اینرسی حین ماموریت،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:9.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">کاهش وزنی در حد چند گرم نیز، حائز اهمیت فراوان است. هنگامی که ارتعاشات مدنظر است، درک بهتر مشخصات دینامیکی سازه ها بوسیله روش های تحلیلی، عددی، تجربی و یا ترکیبی از آنها و سپس مساله طراحی سازه ها با ملاحظات مناسب دینامیکی حائز اهمیت می شود. مدل سازی کامپیوتری، به تنهایی قادر به تعیین رفتار دینامیکی سازه نمی باشد، زیرا برخی خواص سازه مانند میرایی و یا خواص غیر خطی از قواعد معمول در مدل سازی پیروی نمی کنند. همچنین در اکثر موارد مدل سازی دقیق شرایط مرزی امکان پذیر نمی باشد. از روش اجزای محدود</span><a style="mso-footnote-id:ftn1" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></span></span></a><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">، به عنوان یک روش مدل سازی کامپیوتری فراگیر در مواردی که تحلیل مشخصات دینامیکی سازه مورد نیاز باشد، می توان استفاده نمود. برای بدست آوردن نتایج با معنی از این ابزار عددی، به اطلاعات کاملی از تئوری دینامیک سازه نیاز است. بخش مهمی از تحلیل دینامیکی اجزای محدود را آنالیز مودال تشکیل می دهد. آنالیز مودال فرآیند تعیین خواص ذاتی یک سیستم در قالب فرکانس های طبیعی، ضرایب میرایی و شکل مودها و به کارگیری آنها به منظور ایجاد یک مدل ریاضی از رفتار دینامیکی سیستم می باشد. این مدل ریاضی، مدل مودال سیستم و اطلاعات مربوط به مشخصات آن، داده های مودال نامیده می شوند. آنالیز مودال، هر دو مبحث تئوری و تجربی را در بر می گیرد. آنالیز مودال تئوری، بر اساس یک مدل فیزیکی از سیستمی دینامیکی شامل خواص جرمی، سختی و میرایی می باشد. این خواص ممکن است به صورت معادلات دیفرانسیل پاره ای موجود باشند. به کمک تحلیل اجزای محدود مدرن می توان تقریبا هر سازه دینامیکی خطی را گسسته سازی کرد، که در نتیجه به طور قابل ملاحظه&nbsp;ای قابلیت و میدان کاری آنالیز مودال تئوریک افزایش می یابد. از سوی دیگر، گسترش سریع توانایی های داده برداری و پردازش داده&nbsp;ها، در دو دهه اخیر باعث پیشرفت های زیادی در عرصه آنالیز مودال تجربی، که آزمایش مودال</span><a style="mso-footnote-id:ftn2" href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span style="font-size:9.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[2]</span></span></span></a><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"> نامیده می شود، شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>.آزمایش مودال به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تعیین مشخصات دینامیکی سیستم نظیر فرکانس های طبیعی، ضرایب میرایی و شکل مودها بکار می&nbsp;رود. علی رغم توانمندی این روش در تعیین خواص ذاتی سیستم، مشکلاتی نیز در مسیر انجام آزمایش مودال وجود دارد. بنابراین در بخش 2 این مقاله به معرفی آزمایش مودال و برخی از مهمترین کاربردهای آن پرداخته شده است. سپس در بخش 3 انواع خطاها در آزمایش مودال معرفی شده اند و برخی از عوامل خطا نظیر؛ اثربارگذاری شتاب سنج، درگیری قطعه و لرزاننده و رفتار غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور کاهش آن ها راه حل هایی ارائه شده است. سرانجام در بخش 4 نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده صورت گرفته است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><a href="http://isav.ir/?rlc=mag_f" target="_blank" title="">برگرفته از مجله علمی – ترویجی صوت و ارتعاش، دوره1، شماره1، 1391.</a></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><br></span></p> <div style="mso-element:footnote-list"><br clear="all"> <hr align="left" size="1" width="33%"> <div style="mso-element:footnote" id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" align="left"><a style="mso-footnote-id:ftn1" href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 9.0pt"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></span></span></span></span></a><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA"> (Finite Element Method (FEM</span></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" align="left"><a style="mso-footnote-id:ftn2" href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[2]</span></span></span></span></span></a><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA"> Modal testing</span></p> </div> </div> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div> text/html 2013-03-07T04:54:10+01:00 sstc.semnan.mihanblog.com مدیر وبلاگ فرهنگ مصرف در ایران http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/344 <div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 0);">بدون شرح </span></font><br><br><img src="http://isme-semnan.persiangig.com/image/IRMasraf2.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2012-12-20T03:30:00+01:00 sstc.semnan.mihanblog.com مدیر وبلاگ ذخایر اورانیوم ایران ( Iran uranium ) http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/342 <div style="text-align: center;"><img src="http://danesh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/c/c8/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%852.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">با توجه به اینكه میزان ذخایر و تنوع مواد معدنی در ایران قابل توجه و شگفت‌انگیز است، توانمندی‌های بالقوه در كشورمان، از بسیاری از کشورهای دیگر جهان بمراتب بیشتر است. انواع ذخایر عمده معدنی در ایران به نحوی است که با این حجم و تنوع برخورداری از نعمات الهی، نباید وابستگی مطلق به نفت در اقتصاد كشور بعنوان یک اصل اساسی مطرح باشد و این امر زمانی تحقق می‌یابد که ظرفیت و نقش مهم بخش معدنی به درجه مطلوبی رسیده و سهم آن در تولید ناخالص ملی به میزان کافی و لازم ارتقا یابد. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">یكی دیگر از عناصر اكتشاف شده در سرزمین زرخیز ایران، ماده معدنی اورانیوم است و اگر معادن اورانیوم كشور در حد ظرفیت اسمی خود فعال شوند، به یک منبع اقتصادی خوب در خاورمیانه تبدیل می‌شوند.</span></b><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> با توجه به افزایش تاسیس نیروگاه‌های اتمی در كشور و درخواست روزافزون برای سنگ معدن اورانیوم، اکنون بهترین زمان است که با برنامه‌ریزی مناسب میان‌مدت جهت کشف معادن اورانیوم در ایران و بالفعل کردن آنها برای استخراج و کانه‌آرایی، در آینده‌ای نه چندان دور، دسترسی به اهداف بلندمدت و اقتصادی كشور در این حوزه حاصل شود. به گفته كارشناسان و متولیان امر، ذخایر معادن کشف شده اورانیوم در مناطق مختلف كشورمان به اندازه‌ای است که تا سال‌های آتی، ایران درباره تامین این ماده معدنی به‌منظور تهیه سوخت نگرانی نخواهد داشت. در این شماره، درباره ویژگی‌های عنصر اورانیوم، تاریخچه آن در ایران و جهان و ... می‌خوانید</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">:</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">معادن اورانیوم در ایران</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">در ایران فعالیت‌های زیادی در زمینه كشف و استخراج معادن اورانیوم درحال انجام است. علاوه بر معادن اورانیوم منطقه ساغند یزد با بیش از 3 هزار تن ذخایر اورانیوم، معادن دیگری نیز در سایر مناطق كشور کشف شده كه معدن اورانیوم بندرعباس از آن جمله است. این معدن بعلت روباز بودن، سرمایه‌گذاری اندکی را برای هزینه جمع‌آوری و انتقال سنگ معدن در پی داشته و میزان ذخایر انبوه این معدن نیز به سهولت قابل محاسبه نیست. با وجود آنكه ابعاد این معدن هنوز به‌طور کامل شناسایی نشده است، شناسایی‌های اولیه، از ذخایر قابل توجه اورانیوم موجود در این معدن حکایت دارد</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">.&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"><span>&nbsp;</span>براساس آخرین آمار اعلام شده، میزان ذخایر اورانیوم ایران در معادن بندرعباس، یزد و اردبیل بیش از </span></b><b><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">۳۶</span></b><b><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> هزار تن است. براین اساس به جرات می‌توان گفت: ایران معادن بالقوه اورانیوم دارد. اگر معادن اورانیوم ایران در حد ظرفیت اسمی آنها فعال شوند یک منبع اقتصادی خوب در خاورمیانه محسوب می‌شوند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">.&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">بنابر اعلام رسمی سازمان انرژی اتمی ایران، 400 معدن اورانیوم در مناطق مختلف كشور شناسایی شده‌ است. براین اساس، منابع آتی اورانیوم ایران از آذربایجان، شمال خراسان، مرکز ایران و بندرعباس استخراج و فرآوری خواهند شد</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">.&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">این سازمان همچنین اعلام كرد: با اكتشاف هوایی حدود 30 درصد از خاك كشور این نتیجه حاصل شده كه </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">۱۴۰۰</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> معدن اورانیوم در سطح ایران وجود دارد و با توجه به نقشه‌های به‌دست آمده، 1000 نقطه شاخص برای اکتشاف معادن اورانیوم نیز شناسایی شده است. درصورت افزایش پی‌جویی‌های معدنی و اكتشاف در مناطق مختلف كشور،‌ ایران صدها معدن بالقوه اورانیوم دارد كه تا ده‌ها سال، كشور در تامین ماده معدنی اورانیوم برای تهیه سوخت دغدغه‌ای نخواهد داشت و شرایط ممتازی را نیز برای ایران، از لحاظ ذخایر اورانیوم در سطح بین‌المللی رقم خواهد زد</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">.&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">براساس گزارش‌های رسمی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذخایر اورانیوم قطعی ایران بعد از حدود 20 سال اکتشاف و تحقیق 491 تن برآورد شده که می‌توان معادل 876 تن منبع احتمالی قابل بهره‌برداری با هزینه استخراج هر کیلو 80 تا 130 دلار را نیز بر آن افزود</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">.&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">نكته پایانی</span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">ایران هم از لحاظ منابع اورانیوم در شرایط مناسب و ممتازی قرار دارد و هم در شیوه‌های فرآوری و غنی‌سازی اورانیوم به فناوری منحصر بفردی دست یافته که بهره‌وری معادن کنونی را تا حد زیادی افزایش داده، تا جایی كه دستیابی دانشمندان جوان ایرانی به شیوه‌ای جدید برای به‌دست آوردن مقادیر بزرگ‌تر و عظیم‌تر کنسانتره اورانیوم از معادن اورانیوم در معادن ساغند یزد، تمجید محافل جهانی را در پی داشته است</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">.</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">برگرفته از:</span></p><div style="text-align: left;"> <a href="http://news.imidro.org/fa/magazines=no.376/categories=6/news=12657/show.aspx" target="_blank" title="">http://news.imidro.org/fa/magazines=no.376/categories=6/news=12657/show.aspx</a></div> text/html 2012-12-07T20:25:03+01:00 sstc.semnan.mihanblog.com مدیر وبلاگ پهپاد ( UAV ) ؟ ؟ http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/341 <br><div style="text-align: center; "><br><img style="width: 490px; height: 275px; " src="http://previous.presstv.ir/photo/20121202/Movahedi20121202034857733.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div style="text-align: right; "><br><p dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">پهپاد</span></b><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">، مخفف عبارت «پرنده هدایت پذیر از دور»، نامی است که به انواع وسایل پرنده بدون سرنشین اطلاق می شود. امروزه پهپادها به طور گسترده ای در صنایع هوایی مورد توجه قرار گرفته اند. از آنجا که هزینه طراحی و ساخت این هواپیماها برای انجام یک ماموریت مشخص در مقایسه با هواپیماهای سرنشین دار بسیار کمتر است و همچنین خطرات جانی کمتری در بر دارند، گرایش های زیادی در صنایع هوایی نظامی و غیرنظامی به سمت این رده از وسایل پرنده دیده می شود. تجربه جنگ های اخیر ایالات متحده در افغانستان و عراق و استفاده گسترده نیروهای آمریکایی از هواپیماهای بدون سرنشین، قابلیت های برتر این هواپیماها را در جنگ به وضوح مشخص کرد.</span></p> <p dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">فناوری طراحی و ساخت هواپیماهای بدون سرنشین تا جایی پیش رفته که امروزه صحبت از طراحی و ساخت هواپیماهای بدون سرنشین با قیمتی در حدود ۱۰۰۰ دلار می شود (این رقم را با موشک های کروز که قیمتی بیش از یک میلیون دلار دارند مقایسه کنید). حداقل مزیت دسترسی به هواپیمای بدون سرنشین ارزانقیمت با قابلیت کنترل و هدایت نسبتا دقیق، بالارفتن توان تهاجمی و دفاعی در مقابل نیروهای مهاجم از طریق انجام عملیات انتحاری بوده و به نظر می رسد یکی از استراتژی های دفاعی مناسب در مقابل نیروهای مهاجم استفاده گسترده از این وسایل پرنده است.</span></p> <p dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">حذف خلبان از درون هواپیما و نشاندن یک سامانه هوشمند الکترونیکی به جای آن، اگر چه کار ساده ای نیست اما مزایای قابل توجهی را برای این رده از وسایل پرنده ایجاد نموده و دست طراحان هواپیما را در ارائه طرح های نوین و متنوع بسیار باز گذاشته است. در حالی که کوچک ترین پهپادها، موسوم به حشره مکانیکی (</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">Insect Flying</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">)، وزنی کمتر از ۱۰ گرم دارند، پهپادهایی با وزن بیش از ۱۰ تن هم ساخته شده اند که می توانند برای مدت بیش از یک روز در آسمان پرواز نمایند. تنوع بسیار گسترده ای در پهپادها از نظر ابعاد و اندازه، وزن، شکل ظاهری و ویژگی های عملیاتی به چشم می خورد که در ادامه برخی از آنها معرفی شده اند.</span></p> <br><p dir="RTL" style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">ادامه مطلب در:</span></p> <p dir="RTL" style="margin: 3pt 0cm; text-align: left; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="right"><a href="http://elmofaza.blogfa.com/post/82" target="_blank" title="">http://elmofaza.blogfa.com/post/82</a></p> <br><br></div></div> text/html 2012-10-28T13:47:27+01:00 sstc.semnan.mihanblog.com مدیر وبلاگ نگاهی به "سبك زندگی" ترویجی سینما و تلویزون و رابطه آن با "جمعیت" http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/340 <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">نگاهی</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">به</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA"> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">"سبك زندگی" ترویجی سینما و تلویزون و رابطه آن با "جمعیت"</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; text-indent: 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">مشوق‌های اقتصادی معجزه نخواهد كرد/ وقتی خانواده‌های تلویزیونی حتی یك فرزند هم ندارند</span></b></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">چاره‌اندیشی برای كاهش جمعیت در ایران كه دورنمای <b>جمعیت سی میلیونی</b> را پیش روی كشور قرار داده است یكی از مباحث رایج این روزها در میان مسئولین و حتی عامه مردم است</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">به گزارش رجانیوز، مشكلات اقتصادی یكی از موانعی است كه مردم از آن در مسیر افزایش موالید در خانواده‌ها یاد می‌كنند و به تبع آن مسئولین و نهادهای سیاستگذار هم با افزایش مشوق‌های اقتصادی در تلاشند تا این مانع را برداشته و راه را برای افزایش جمعیت هموار كنند</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">اعطای سکه طلا، تغذیه رایگان، پوشش کامل خدمات بیمه ای درمان ناباروری در دو سطح، اعطای وام مسکن دو برابر وام مسکن معمولی، 9 ماه مرخصی زایمان با حقوق و 21 ماه بدون حقوق و مواردی از این دست از جمله مشوق‌هایی است كه در این چند ماهه به تصویب رسیده و در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">.</span></b></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">مشكل «كاهش جمعیت» ارتباط وثیقی با «سبك زندگی» مردم دارد. در ایران خودمان هم اگر دقیقتر به این موضوع بنگریم، مشخص می‌شود كه كاهش تمایل به فرزندآوری بیش از آنكه مربوط به مشكلات اقتصادی باشد، ناشی از نوع خاصی از سبك زندگی است كه در آن فرزند كمتر مساوی است با زندگی بهتر، حتی اگر وضعیت مالی خانواده هم خوب باشد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">سبك زندگی ترویجی در رسانه‌های كشور داشتن فرزندان بیش از دو نفر را غیر معمول و حتی نوعی عقب ماندگی نشان می‌دهد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">برای مثال كافی است به سریال‌های تلویزیونی چند سال اخیر صدا و سیما توجه كنید. <b>در كدام یك از طنزهای نود قسمتی كه در خاطر دارید، خانواده‌های حاضر در سریال فرزند داشتند؟</b></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">خانواده‌های دو نفره موجود در این سریال‌ها نه تنها فرزند بیشتر را ترویج نمی‌كنند كه اصلا اصل داشتن فرزند خردسال را هم زیر سوال میبرند و زندگی بدون فرزند را معمول، عادی و رایج جلوه می‌دهند</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">حال آنكه همین چند وقت پیش سریالی‌ اروپایی در حال پخش از سیما بود كه در آن دردسرهای سه فرزند شر و شیطان یك زوج به تصویر كشیده شده بود. این سریال اگرچه در نگاه اول سختی‌های سرپرستی از سه فرزند را نمایش می‌داد اما حداقل وجود چنین خانواده پنج نفره‌ای را در یك كشور اروپایی به رسمیت می‌شناخت. البته فضای طنز این سریال و موقعیتهای كمیك موجود در آن از تلخی‌های آن دردسرها نیز می‌كاست</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">حال با نگاهی به اغلب سریالها و فیلمهای تلویزیونی و سینمایی تولید داخل مشاهده می‌كنیم كه اصولا خانواده‌های چهار پنج نفره اصلا به رسمیت شناخته نمی‌شوند، چه رسد به تعداد افراد بیشتر در یك خانواده</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">گذشته از این دست سریالها، در بسیاری از آثار نمایشی هم خانواده‌های با فرهنگ و نرمال كه به تربیت فرزندان خود اهتمام نشان می‌دهند، بیش از یكی دو فرزند ندارند؛ و در عوض خانواده‌های بی سر و سامان و پدر و مادرهایی خلافكار و... چندین فرزند دارند. آیا تا وقتی تصویر غالب سینما و تلویزیون جمهوری اسلامی از چنین مشخصاتی دارد می‌توان انتظار داشت كه زوج‌های جوان، خلاف عرف القایی جامعه چندین فرزند به دنیا بیاورند؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">برگرفته از:</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; text-align: left; text-indent: 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="right"><a href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=141218" target="_blank" title="">http://www.rajanews.com/detail.asp?id=141218</a></p> text/html 2012-10-17T19:04:51+01:00 sstc.semnan.mihanblog.com مدیر وبلاگ پهباد (UAV) http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/339 <br><div style="text-align: center;"><img style="width: 542px; height: 398px;" src="http://karamad.info/wp-content/uploads/2012/10/pahpad.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2012-08-18T11:51:42+01:00 sstc.semnan.mihanblog.com مدیر وبلاگ ساخت ربات مسیریاب http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/338 <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; " lang="FA"><span style="font-weight: bold;">ساخت ربات مسیریاب</span><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; " lang="FA">رباتی که نحوه ساخت آن تو ضیح داده می شود؛ بر روی زمینه سفید بدنبال خط مشکی حرکت می کند. میکروکنترلر مورد استفاده در ربات</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; ">ATmega8</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; "> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; "><span>&nbsp;</span><span lang="FA">می باشد. کدهای برنامه ربات با استفاده از نرم افزار </span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; ">BASCOM</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; "> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; "><span>&nbsp;</span><span lang="FA">ایجاد شده اند</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; ">.</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; "> </span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://www.hlachini.com/Projects/robotic/Robot04.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">ربات شامل دو موتور در طرفین خود می باشد، که هنگام حرکت به جلو، هر دو موتور را روشن می کند، زمان دور زدن به چپ، موتور سمت چپ خاموش و موتور سمت راست روشن می شود. برای دور زدن به سمت راست، موتور سمت راست خاموش و موتور سمت چپ روشن می شود. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">موتورهای بکار رفته</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">DC</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; "> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; "><span>&nbsp;</span><span lang="FA">موتور بوده و جهت کاهش سرعت و در نتیجه کنترل دقیق تر ربات از موتورهایی با گیربکس سرخود استفاده شده است. در صورتیکه به این نوع موتور دسترسی ندارید؛ می توانید از موتورهای اسباب بازی گیربکس دار استفاده کنید، در غیر این صورت بایستی خودتان گیربکس را بسازید. دقت داشته باشید که دور نهایی چرخش چرخ های ربات 60 دور بر دقیقه باشد.</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA"> </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">برای تشخیص مسیر از دو </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">LED </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; "><span>&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">پر نور استفاده شده که سطح مسیر حرکت را روشن می کنند و انعکاس نور به فتو رزیستورهای قرار گرفته در زیر ربات برخورد می کند. اگر ربات روی خط باشد مقدار نور منعکس شده حداقل بوده و در نتیجه مقدار مقاومت آن افزایش می یابد و ولتاژ دو سر آن افزایش می یابد و میکروکنترلر از روی این تغییر ولتاژ متوجه وجود خط می گردد. در غیر اینصورت نور منعکس شده زیاد بوده و مقدار مقاومت فتورزییستور کاهش می یابد و ولتاژ دوسر آن کاهش می یابد.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">ادامه مطلب را در لینک زیر ببینید:</span></p> <p style="line-height: 115%; text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span><a href="http://roboedukia.blogsky.com/1384/12/09/post-2" target="_blank" title="">http://roboedukia.blogsky.com/1384/12/09/post-2/</a></p> text/html 2012-05-25T08:17:05+01:00 sstc.semnan.mihanblog.com مدیر وبلاگ شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES (قسمت 4) http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/337 <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:6.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;mso-layout-grid-align:none;text-autospace: none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;background:yellow;mso-highlight:yellow" lang="AR-SA">ادامه از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;background:yellow;mso-highlight:yellow" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;background:yellow;mso-highlight:yellow" lang="AR-SA">شنبه 22 مرداد 1390 و ساعت 04:19 ب.ظ</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;mso-layout-grid-align:none;text-autospace: none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;BNazanin&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>1-2-1- انواع گونه های زغال سنگ</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">زغال سنگ را با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی آن می توان از دید گاه های گوناگون تقسیم&nbsp;بندی کرد. پذیرفته ترین روش تقسیم بندی، روشی است که انجمن آمریکایی آزمون و مواد<a style="mso-footnote-id:ftn1" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></span></a> آن را ارائه داده است و طبق آن زغال بر اساس متامورفیسم (تغییر شکل و ساختار در اثر گرما، فشار، و آب)، به درجات مختلف تقسیم بندی می شود. در پایین ترین مرتبه این تقسیم بندی زغال قهوه ای و در بالاترین مرتبه ی آن آنتراسیت<a style="mso-footnote-id:ftn2" href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">[2]</span></span></a> قرار دارد. ذیلاً این تقسیم بندی به ترتیب درجات نزولی و به اختصار معرفی می شود :</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">1-2-1-1- آنتراسیت</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">آنتراسیت در میان زغال ها بالاترین درجه را دارد و در حالت خشک و عاری از موادمعدنی 86 تا 98 درصد جرم آن، کربن ثابت(کربن به حالت عنصری) و کمتر از 2 تا 14 درصد جرم آن را مواد فرار(عمدتاً </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">CH4</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">تشکیل می دهد. آنتراسیت به رنگ سیاه درخشان، دارای چگالی زیاد و حالت سخت و شکننده است و با حداکثر درصد کربن ثابت به صورت گرافیت<a style="mso-footnote-id:ftn3" href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span dir="LTR" style="mso-special-character: footnote"><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[3]</span></span></a> در می آید. به آرامی می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">سوزد و بیشترین ارزش گرمایی را پس از زغال قیری دارد. آنتراسیت عمدتاًدر مولدهای دارای سوخت انداز استفاده می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">شود و به ندرت آن را به صورت پودر می سوزانند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">زغال آنتراسیت با توجه به مقدار کربن ثابت آن به سه زیرگروه تقسیم می شود. این رده بندی براساس کاهش درصد کربن عبارت است از: متاآنتراسیت که دارای بیش از 98 درصد کربن است ،آنتراسیت با 92 تا 98 درصد کربن و سمی یا نیمه آنتراسیت که محتوی 86 تا92 درصد کربن ثابت است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">1-2-1-2- زغال سنگ قیری</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">زغال سنگ قیری به عنوان بزرگترین گروه، طیف وسیعی از زغال ها را که دارای 46 تا 86 درصد جرمی کربن ثابت و 20 تا 40 درصد ماده ی فرار است، شامل می شود. نام آن از کلمه ی قیر گرفته می شود که همان ماده ی آسفالتی است که در تقطیر برخی از سوخت ها بدست می آید. ارزش گرمایی آن در محد.ده ی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>kj.kg-1</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>25600 تا بیش از</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">kj.kg-1</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> 32600 قرار دارد. زغال قیری به ویژه اگر به صورت پودر باشد به آسانی می سوزد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">1-2-1-3- زغال سنگ زیر قیری</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">ارزش گرمایی این گروه عموماً کمتر از زغال سنگ های قیری بوده و درمحدوده ی<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">kj.kg-1</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">19300 تا </span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">kj.kg-1</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> 26750<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>قرار دارد. این نوع زغال محتوی درصد بالایی، نزدیک به 15 تا 30 درصد رطوبت است ولی غالباً درصد گوگرد آن اندک است. رنگ آن سیاه یا سیاه مایل به قهوه ای است و غالباً ساختار همگنی دارد.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">زغال سنگ زیر قیری را </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">معمولاً به صورت پودر می سوزانند. این گروه از زغال سنگ هم به سه زیرگروه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span> A </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">B </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">و </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>C</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">تقسیم می شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; background:yellow"><span dir="LTR"></span>...... </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;background:yellow" lang="AR-SA">ادامه دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;background:yellow"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; background:yellow" lang="AR-SA">برگرفته از پایان نامه کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات (دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان)- تحت عنوان : شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;background:yellow">EES</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; background:yellow" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> - توسط: م. جعفرزاده سئیج و ف. جوادی - استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهمن اسدی - بهمن ماه 1388</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <div style="mso-element:footnote-list"><br clear="all"> <hr size="1" width="33%" align="left"> <div style="mso-element:footnote" id="ftn1"> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-top:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;padding:1.0pt 0cm 0cm 0cm;margin-left: 0cm;margin-right:-.45pt"> <p class="MsoFooter" style="text-align:left;tab-stops:center 180.0pt;direction: ltr;unicode-bidi:embed;border:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm;mso-padding-alt:1.0pt 0cm 0cm 0cm"><a style="mso-footnote-id:ftn1" href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">[1]</span></span></span></span></span></a><span style="font-size: 11.0pt"> </span><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ASTM</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt"><span dir="RTL"></span> </span></p> </div> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn2"> <p class="MsoFooter" style="margin-right:-.45pt;text-align:left;tab-stops:center 180.0pt; direction:ltr;unicode-bidi:embed"><a style="mso-footnote-id:ftn2" href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">[2]</span></span></span></span></span></a><span style="font-size: 11.0pt"> </span><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ASTM D388</span></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn3"> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-top:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;padding:1.0pt 0cm 0cm 0cm;margin-right: -.45pt;margin-left:0cm"> <p class="MsoFooter" dir="RTL" style="text-align:justify;border:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm;mso-padding-alt:1.0pt 0cm 0cm 0cm"><a style="mso-footnote-id:ftn3" href="#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[3]</span></span></span></span></span></a><span dir="RTL"></span><span style="font-size:11.0pt"><span dir="RTL"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">گرافیت گونه ی نسبتاً</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">نرم و چند شکلی از کربن است. کربن وقتی ساختار بلوری کاملی دارد به صورت الماس و در حالت ناکامل به صورت گرافیت است. کربن در آنتراسیت و زغال چوب به صورت بی شکل(دارای ساختاری نامنظم وغیر بلوری) می باشد..</span><span style="font-size:11.0pt" lang="FA"></span></p> </div> <p class="MsoFooter" dir="RTL" style="margin-right:40.5pt"><span dir="LTR">&nbsp;</span></p> </div> </div> text/html 2012-03-29T07:44:45+01:00 sstc.semnan.mihanblog.com مدیر وبلاگ شعار سال 91 http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/336 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://1ghari.ir/images/stories/sadid/images/tolide-melli.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2012-03-19T20:30:01+01:00 sstc.semnan.mihanblog.com مدیر وبلاگ سال نو مبارک http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/335 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.golabad.com/portal/wp-content/uploads/2012/03/norooz91.jpg" alt=""></div> text/html 2012-01-17T08:49:42+01:00 sstc.semnan.mihanblog.com مدیر وبلاگ کمپین خودجوش دانشجویان ایرانی برای همکاری داوطلبانه با سازمان انرژی اتمی http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/334 <div style="text-align: center; "><strong><br><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102); font-weight: bold;">إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَ‌بُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُ‌وا بِالْجَنَّةِ الَّتِی كُنتُمْ تُوعَدُونَ </span></font></strong><font size="2"><br style="background-color: rgb(255, 255, 102); font-weight: bold;"></font></div>&nbsp;<br><div style="text-align: right; "><strong><br>جناب آقای دکتر فریدون عباسی،شهید زنده</strong></div>و ریاست محترم سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران<br>با سلام و عرض ادب<br><br><div style="text-align: justify; ">امروز که با همت و پشتیبانی مردم عزیز و هدایت و درایت رهبری عزیز،جمهوری اسلامی ایران توانسته از فشارهای سنگین کشورهای مدعی آزادی،در قضیه ی هسته ای سرفراز بیرون بیاید مشاهده می کنیم که اولیای طاغوت و فریب خوردگان آنها در اوج خفت و ذلت و سرافکنده از پیروزی ها و پیشرفت های ایران سربلند،دست به اقداماتی می زنند که در دنیای امروز تنها از چنگال خونین آنها بر می آید.<br><br>آنها در خیال خام و ساده لوحانه ی شان به این می اندیشند که با گرفتن علی محمدی دانشمند،شهریاری مومن،رضایی نژاد پرتلاش و حالا این شهید عزیزمان،شهید مصطفی احمدی روشن می توانند روند شتابان رشد علم و فناوری را با خللی مواجه کنند.<br><br>حال آنکه خداوند منان را شكر و سپاس می گوییم كه دشمنان دین و نظاممان را از جاهل ترین و كم خردترین و بی منطق ترین انسان ها قرار داد كه نمی دانند دانشجویان و اساتید کشور شهادت را نقطه کمال انسان و اوج سعادت می دانند و آن را در دعاهای هر روزه ی خودشان از خدا می خواهند که "اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک" و آرزو دارند که مولایشان را با چهره خونین ملاقات کنند که ما فرزند عاشوراییم.<br><br>اینک که خدمت در آن سازمان و کمک به پیشرفت علمی در زمینه ی هسته ای کشور را بابی یافتیم به سوی این آرزویمان مشتاقانه و با تمام وجود اعلام می داریم که آماده ایم با صلاحدید حضرت عالی علاوه بر خدمت و تلاش در سنگر دانشگاه،برای سرافرازی پرچم اسلام هر کاری که از دستمان بر می آید،انجام دهیم.از جاروکشی و حفاظت از ساختمان ها و سایت های هسته ای گرفته تا کارهای علمی و پژوهشی.<br>باشد که ما همچون مصطفی لیاقت داشته باشیم و ناممان را در زمره شهدا قرار دهند.<br>کور شود هر آنکه عزت و پیشرفت ایران اسلامی را برنمی تابد.<br><br><div style="text-align: center; "><img src="http://moasher.persiangig.com/image/1390/Ahmadi_Roshan/shahid-ahmadi-roshan.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="text-align: right; ">جمعی از دانشجویان دانشگاه های کشور</div></div></div> <br><span style="background-color: rgb(255, 255, 102); font-weight: bold;">برای ثبت نام به آدرس زیر مراجعه کنید :</span><br><div style="text-align: left; "><a href="http://dararezoyeshahadat.blogfa.com/" target="_blank" title="">http://dararezoyeshahadat.blogfa.com/</a></div> text/html 2011-12-09T08:28:17+01:00 sstc.semnan.mihanblog.com مدیر وبلاگ بررسی رفتار غیر خطی سازه در تست مودال http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/333 <div style="direction: ltr; text-align: left;"><h1 dir="RTL" style="line-height: 150%; page-break-after: auto; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">بررسی رفتار غیر خطی سازه در تست مودال </span></h1><div style="text-align: right;"> </div><h2 dir="RTL" style="line-height: 150%; page-break-after: auto; text-align: right;"><a name="_Toc285852163"></a><a name="_Toc283483991"></a><a name="OLE_LINK15"><span><span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="FA">مقدمه</span></span></span></a></h2><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: justify;" class="Paragraph" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">اکثر سازه های واقعی دارای خصوصیات غیر خطی می باشند که رفتار غیر خطی آن ها وابسته به تحریک می باشد. معمولا اصطلاح شناسایی سیستم<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><span dir="LTR"><sup><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; ">[1]</span></sup></span></sup></a> برای استخراج خصوصیات دینامیکی از نتایج تست بدون اطلاع از مدل سازه به کار می رود</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">[21]</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">. روش های شناسایی سیستم های خطی</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="FA">،</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA"> شناخته شده و دارای قدمت زیادی هستند</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">[22]</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA"> که از آن جمله می توان به </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">ITD</span><a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><sup><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA"><span dir="LTR"><sup><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; ">[2]</span></sup></span></span></sup></a><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA"> </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">[23]</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">، </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">ERA</span><a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><sup><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA"><span dir="LTR"><sup><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; ">[3]</span></sup></span></span></sup></a><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA"> </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">[24]</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">، </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">SSI</span><a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><sup><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA"><span dir="LTR"><sup><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; ">[4]</span></sup></span></span></sup></a><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA"> </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">[25]</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA"> اشاره کرد. در همه ی این روش ها پارامترهای مودال سازه، شامل فرکانس های طبیعی، شکل مودها و ضرایب دمپینگ محاسبه می شوند. از آنجا که در سیستم&nbsp;های خطی خصوصیات دینامیکی یکتا هستند و با تغییر شرایط تحریک، تغییری</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">نمی کنند، بنابراین در سیستم های خطی، شناسایی سیستم به معنای استخراج پارامترهای مودال می باشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">[21]</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">. این در حالی است که در یک سیستم غیر خطی پارامترهای مودال با تغییر تحریک تغییر می کنند. بنابراین شناسایی سیستم غیر خطی به معنای شناسایی سازه ای سیستم<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><sup><span dir="LTR"><sup><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; ">[5]</span></sup></span></sup></a> در حضور عوامل غیر خطی خواهد بود</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">[21]</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">.</span></p><div> </div><p style="text-align: right;" class="Paragraph" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">منابع بروز رفتار غیر خطی در سازه ها </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="FA">را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">[21]</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">: </span></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right;" class="Paragraph" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">1. رفتار غیر خطی ناشی از جابجایی بزرگ سازه در اثر هندسه آن؛ نظیر آونگ یا تیر نازک. </span></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right;" class="Paragraph" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">2. ممان اینرسی غیر خطی ناشی از شتاب های کریولیس یا جانب مرکز.</span></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right;" class="Paragraph" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">3. رفتار غیر خطی ناشی از نوع مواد سازه مانند فوم ها یا پلاستیک ها.</span></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right;" class="Paragraph" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">4. رفتار غیر خطی ناشی از دمپینگ نظیر اصطکاک خشک.</span></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right;" class="Paragraph" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">5. رفتار غیر خطی ناشی از شرایط مرزی نظیر لقی اتصالات پیچ، پرچ.</span></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right;" class="Paragraph" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">از آنجا که با تغییر تحریک وارده به سیستم غیر خطی، پارامترهای مودال سازه نیز تغییر می&nbsp;کنند بنابراین معمولا شناسایی سیستم غیر خطی به صورت مراحل زیر تعریف می&nbsp;شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">[21]</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">:</span></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right;" class="Paragraph" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">1. تشخیص وجود رفتار غیر خطی در سازه (مرحله تشخیص<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><sup><span dir="LTR"><sup><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; ">[6]</span></sup></span></sup></a>)</span></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right;" class="Paragraph" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">2. تعیین محل، نوع و تابع حاکم بر رفتار غیر خطی (مرحله تعیین خصوصیات<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><sup><span dir="LTR"><sup><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; ">[7]</span></sup></span></sup></a>)</span></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right;" class="Paragraph" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="AR-SA">3. تعیین ضرایب تابع تعیین شده (مرحله تقریب پارامترها<a name="OLE_LINK14"></a><a name="OLE_LINK13"></a><a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><span><span><sup><span dir="LTR"><sup><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; ">[8]</span></sup></span></sup></span></span></a>)</span></p><p style="text-align: right;" class="Paragraph" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; direction: rtl; "><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 102); ">ادامه دارد ........</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 102); "> </span></span></p><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;"><br></span><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">[21] G. Kerschen, K. Worden, A. F. Vakakis, J. C. Golinval, Past, present and future of nonlinear system identification in structural dynamics, Mechanical Systems and Signal Processing 20 (2006) 505–592</span> </div><p class="Referencetext" style="line-height: 150%; text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">[22] L. Ljung, System Identification—Theory for the User, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1987.</span></p><div style="text-align: left;"> </div><p class="Referencetext" style="line-height: 150%; text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">[23] S.R. Ibrahim, E.C. Mikulcik, A time domain modal vibration test technique, Shock and Vibration Bulletin 43 (1973) 21–37</span></p><div style="text-align: left;"> </div><p class="Referencetext" style="line-height: 150%; text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">[24] J.S. Juang, R.S. Pappa, An eigensystem realization algorithm for modal parameter identification and model reduction, AIAA Journal of Guidance, Control and Dynamics 12 (1985) 620–627.</span></p><div style="text-align: left;"> </div><p class="Referencetext" style="line-height: 150%; text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; ">[25] P. Van Overschee, B. De Moor, Subspace Identification for Linear Systems: Theory, Implementation, Applications, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1996.</span></p><br><div style="direction: ltr; "><br><hr align="left" size="1" width="33%"> <div id="ftn1"> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span><span><span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; ">[1]</span></span></span></span></a><span dir="RTL"> </span><span>System identification</span></p> </div> <div id="ftn2"> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span><span><span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; ">[2]</span></span></span></span></a><span dir="RTL"> </span><span>Ibrahim Time Domain (ITD) method</span></p> </div> <div id="ftn3"> <p style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span><span><span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; ">[3]</span></span></span></span></a><span dir="RTL"> </span><span style="font-size: 10pt; ">Eigensystem Realisation Algorithm (ERA)</span></p> </div> <div id="ftn4"> <p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span><span><span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; ">[4]</span></span></span></span></a><span dir="RTL"> </span><span>Stochastic Subspace Identification (SSI) method</span></p> </div> <div id="ftn5"> <p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span><span><span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; ">[5]</span></span></span></span></a><span dir="RTL"> </span><span>Structural system identification</span></p> </div> <div id="ftn6"> <p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><span><span><span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; ">[6]</span></span></span></span></a><span dir="RTL"> </span><span>Detection</span></p> </div> <div id="ftn7"> <p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><span><span><span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; ">[7]</span></span></span></span></a><span dir="RTL"> </span><span>Characterization</span></p> </div> <div id="ftn8"> <p><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><span><span><span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; ">[8]</span></span></span></span></a><span dir="RTL"> </span><span>Parameter estimation</span></p> </div> </div> </div> text/html 2011-11-14T20:29:59+01:00 sstc.semnan.mihanblog.com مدیر وبلاگ عید غدیر مبارک http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/332 <div style="text-align: center;"><img style="width: 550px; height: 412px;" src="http://img.tebyan.net/big/1388/09/123017789902494274242105122143214927233.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2011-10-22T20:13:45+01:00 sstc.semnan.mihanblog.com مدیر وبلاگ ارائه یك طرح نوین مهندسی جهت مدیریت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/331 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">ارائه یك طرح نوین مهندسی جهت مدیریت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language: EN-GB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">حامد جهانشاهی، محمد مهدی خطیبی، علی كارگران، محمدرضا رضائیان، رضا كیپور</span><sup><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size: 8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></sup><b><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language: EN-GB;mso-bidi-language:FA" lang="EN-GB"> <br></span></b></p> <h1 dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="left"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">خلاصه</span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></h1> <p class="MsoBlockText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">در این مقاله، یك طرح مهندسی با استفاده از فن آوریهای نوین </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ITS</span><span dir="RTL"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> جهت مدیریت اتوبوس های درون شهری، ارائه شده است. این طرح از سه بخش اصلی تشكیل شده است. بخش اول مرکز کنترل یکپارچه است كه وظیفه آن دریافت، پردازش آنی و ارسال اطلاعات به ایستگاه های مختلف می باشد. بخش دوم، تابلوی الكترونیكی داخل ایستگاه ها است كه اطلاعات را به مركز كنترل ارسال و اطلاعات دریافت شده از مركز را بر روی نمایشگر ایستگاه ها نشان می دهد. بخش سوم، واحدكنترل درون اتوبوس ها می&nbsp;باشد كه فرامین ارسال شده از مركز را بر روی نمایشگر داخل اتوبوس ها نشان می دهد. این طرح بصورت یك مطالعه موردی برای شهر سمنان با موفقیت انجام شده است <br></span></p> <p class="MsoBlockText" dir="RTL" style="margin-right:0cm;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK2"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">کلمات کلیدی:</span></b></span></a><span style="mso-bookmark:OLE_LINK1"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK2"><b><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:EN-GB; mso-bidi-language:FA" lang="AR-SA"> </span></b></span></span><span style="mso-bookmark:OLE_LINK1"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK2"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">اتوبوس، مركز كنترل ترافیک، ایستگاه، بستر مخابراتی، </span></span></span><span style="mso-bookmark:OLE_LINK1"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK2"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">VMS</span></span></span><span style="mso-bookmark:OLE_LINK1"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK2"><b><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:9.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ansi-language:EN-GB;mso-bidi-language:FA" lang="EN-GB"></span></b></span></span></p> <span style="mso-bookmark:OLE_LINK2"></span><span style="mso-bookmark:OLE_LINK1"></span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:1.0cm;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>(( ارائه شده در ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران، اردیبهشت 1390، دانشگاه سمنان ))</span><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p>