توجیه اقتصادی سیستم ماشین بینای - کنترل و صنعت | علوم اقتصادی ,
توجیه اقتصادی سیستم ماشین بینایی

برای درک ضرورت وجود ماشین بینایی در یک کارخانه بهتر است به بررسی یک مثال بپردازیم ، در این مثال قرار است در یک فرآیند تولیدی که عمل بازرسی قبلا توسط نیروی انسانی انجام می گرفته است اینک توسط سیستم ماشین بینایی انجام گیرد. در اینجا فرض می کنیم که بجای خرید تجهیزات ترجیحا اجاره شوند تا بدین ترتیب محاسبات هزینه ساده تر گردند. داده ها عبارتند از :

1.      کارخانه به صورت یک شیفت و 40 ساعت در یک هفته کار می کند. میزان تولید 1000 محصول در ماه می باشد.

2.      میزان خطای بازرسی توسط نیروی انسانی یک عیب در ساعت بوده و در حالی که اگر از ماشین بینایی استفاده شود این مقدار  خطا برابر صفر خواهد بود.

3.      هزینه بر طرف نمودن قطعه معیوب در صورتی که تشخیص داده نشود و کارهای بعدی بر روی آن انجام گیرد، معادل 10 دلار به ازای هر قطعه خواهد بود.

4.      هزینه اجاره سیستم ماشین بینایی 2000 دلار در ماه بوده و هزینه بکارگیری آن 100 دلار در ماه خواهد بود.

5.      مزد کارگر بازرس 8 دلار در  ساعت ، هزینه های جانبی %24 ، هزینه های بالاسر %60 و ساعت کار ماهانه 172 ساعت می باشد.

6.      شخصی که قرار است جایگزین شود 55 ساله و دارای 17 سال سابقه کار می باشد.

7.      تعدادکارگران در بخش بازرسی معادل 60 نفر می باشند. نرخ تغییر کارگری (بازنشستگی) %12 و نرخ بیماری %1 در سال می باشد.

 

حل مساله

ابتدا هزینه اجاره و نگهداری سیستم ماشین بینایی به ازای واحد محصول محاسبه می شود :

 تعداد محصول در ماه / (%160 × هزینه اجاره و نگهداری در ماه) = هزینه به ازای واحد

قطعه / دلار   3.36=1000/(%160*(100+2000))

محاسبه اجرای بازرسی توسط نیروی انسانی شامل دو بخش هزینه های کارگری و هزینه های مربوط به تصحیح قطعه معیوب که بدلیل خطای کارگری حاصل شده است می باشد:

هزینه های کارگری :

8 دلار

    دستمزد ساعتی

1/92 دلار

    هزینه های جانبی (%24)

مجموع92/9 دلار

 

5/95 دلار

    هزینه های بالاسر (%60)

 ماه / دلار 2729 = ساعت / دلار 78/15

    هزینه های کارگری مجموع

دلار / قطعه 73/2 = 1000/2729

    هزینه به ازای واحد محصول

 

هزینه های مربوط به تصحیح قطعه معیوب عبارت است از :

10 دلار

    هزینه مستقیم تصحیح عیب

6 دلار

    هزینه های بالاسر (%60)

دلار / قطعه معیوب 16 دلار

    مجموع هزینه تصحیح

 

با توجه به اینکه خطا یکبار در ساعت اتفاق می افتد و در ماه 172 ساعت کاری وجود دارد، مجموعا 172 قطعه معیوب بطور متوسط در هر ماه وجود خواهد داشت :

دلار در ماه 2752 = دلار 16 ×(قطعه معیوب در ماه) 172

قطعه  / دلار 76/2 =  هزینه تصحیح به ازای قطعه

لذا هزینه های بازرسی توسط نیروی انسانی عبارت خواهد بود از :

قطعه / دلار 49/5 = 76/2 + 73/2

برای مقایسه مقدار تفاوت، هزینه های ماشین بینایی را از هزینه های مربوط به بازرسی توسط نیروی انسانی کم کرد تا مقدار صرفه جویی احتمال مشخص گردد. با ضرب نمودن عدد بدست آمده در تعدادقطعه در سال، صرفه جویی سالانه مشخص خواهد شد.

 

-         5/49

    هزینه بازرسی توسط کارگر به ازای هر قطعه

3/36 

    هزینه بازرسی توسط ماشین بینایی به ازای هر قطعه

2/13

    مقدار صرفه جویی

صرفه جویی به ازای واحد محصول × تعداد قطعات در سال = صرفه جویی مستقیم

 سال / دلار 25560= 13/2 ×12000 =

با مشخص شدن هزینه های مستقیم ناشی از جایگزینی سیستم ماشین بینایی سایر هزینه ها از قبیل استفاده از کارگران بخش بازرسی به سایر قسمت ها و ... قابل محاسبه می باشند.

برگرفته از :

http://elektor.blogfa.com/


نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در شنبه 20 بهمن 1386 و ساعت 07:02 ق.ظ
جهانی شدن ( ۲ ) | علوم اقتصادی ,
ادامه از پنج شنبه ۰۱ شهریور ۱۳۸۶ و ساعت 20:43

« بخش یكم: جهانى شدن، جهانى كردن و جهانى سازى »

همان گونه كه پیش تر گفته شد، كلید واژه اساسى بحث ها و نظریات غالب در جهان معاصر، »جهانى شدن« است. »جهانى شدن« به این معنا است كه تحولی در جهان جریان دارد و نشانگر فرآیندى است كه در آن اقتصاد، فرهنگ، سیاست و كارگزاران این امور، جهانى مى‏شوند و در عرصه جهانى ظهور و بروز می یابند. »جهانى شدن« نشانگر یك تحوّل اجتماعى گسترده و فرآیندى است كه بنیاد جامعه را تغییر داده، یك تحوّل تاریخى به وجود میآورد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در یکشنبه 4 آذر 1386 و ساعت 07:11 ق.ظ
جهانی شدن ( ۱ ) | علوم اقتصادی ,

جهانی شدن

بحث » جهانی شدن« یكی از مفاهیمی است كه در دهه پایانی قرن بیستم، بسیاری از جریانات و پدیده ها را تحت الشعاع قرار داده و به بحث روز تبدیل شده است. در این نوشتار، به ارائه مبانی، تعاریف، ویژگی های نشانه های »جهانی شدن« می پردازیم. امروزه دنیا، شاهد تحوّلات و دگرگونى های گسترده و  شگفت آوری در عرصه اقتصاد، ارتباطات، فرهنگ، سیاست، معاهدات و امور بین الملل، در راستای »جهانی شدن » است شالوده افكار و اندیشه های سیاسی، سمت و سوی تعهّدات و تصمیم گیری های بین المللی، ماهیت برنامه ها ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت ها، ادبیات و فرهنگ غالب جوامع،  جهت گیری سرمایه گذاری و خدمات اعتباری و مالی، شبكه ارتباطات و انفورماتیك و... به تدریج، بر اساس »جهانى شدن«، »  جهانى سازى« و     »جهانى كردن« شكل میگیرد و پیوستگی و یكپارچگی میان آنها بیشتر می شود.

قطعى و روشن است كه اینك، یكى از نظریات مهم در عرصه بین‏الملل، ارتباطات، فرهنگ، اقتصاد و سیاست، »جهانی شدن« است. حتی می‏توان گفت كه: »از یك لحاظ، نظریه »جهان گرایی»   )جهانی شدن ) نظریه ای بلامنازع است. تحوّلات صورت گرفته در ابزار و شیوه هاى ارتباطات و جابه جاییهاى منابع و مردم، آشكارا میتوانند بر انهدام حد و مرزهاى اجتماعى، تأثیر گذاشته؛ همبستگى و یكپارچگى بیشترى را موجب گردند. این فرایندها، از قرن ها پیش وجود داشته است .

پدیده جهانى شدن، رویدادى ناگهانى و جدید نیست؛ بلكه از گذشته به شكل هاى مختلف – وجود داشته و اكنون سرعت آن بیشتر شده است. گسترش ارتباطات جهانى، به واسطه پیشرفت های فنّی، افزایش نهادهای سیاسی، اقتصادی و تجاری بین المللی، پیدایش سازمان های صنعتی و مالی چند ملیتی و افزایش قدرت بازارهای ارزی، به عنوان اجزای اصلی فرایند جهانی شدن است. تأسیس سازمان ملل متحد(1945)، انتشار نظریه دهكده جهانى مارشال مك لوهان (1965)، انتشار نظریه موج سوّم آلوین تافلر (1978)، پایان جنگ سرد (1989)، اتّحاد پولى یازده كشور اروپایى (1998)، گسترش روز افزون سازمان‏ها و اتحادیه‏هاى اقتصادى )نظیر آسه آن، نفتا و اكو(، ادغام بازارهاى مالى، ادغام بانك‏هاى بزرگ جهان، تأسیس »گات« (GAT) و درپىآن »سازمان تجارت جهانى« (WTO) در 1995 و همگى از پیش زمینه هاى بروز پدیده جهانى شدن است كه هرچه زمان پیش تر میرود، شدّت وقدرت بیشتر میشود.

شایان گفتن است كه در این زمینه، رشد و پیشرفت شگفت انگیز فنّاورى، در زمینه‏هایى مانند حمل و نقل و رایانه و انقلاب انفورماتیك در دهه 1980، بسیار تأثیرگذار بوده است. با توجّه به این مطلب، ابعاد گسترده و گوناگون »جهانى شدن«، براى ما آشكار می شود و حتّى پى می بریم كه »جهانى شدن« چیزى، یكپارچه، واحد و یكسان نیست؛ بلكه ما با »جهانى شدن«ها و ابعاد گوناگون آن روبه رو هستیم و خود جهانى شدن نیز امرى متفرّد، یك شكل و یكسان نمىباشد و با یك نوع »جهانى شدن« روبه رو نیستیم.

جهانى شدن، مبین نوعى جهان بینى و اندیشیدن درباره جهان، به عنوان یك منظومه كلان و به هم پیوسته است. به قول برخى از متفكّران: »جهانى شدن یك گزینه انتخابی نیست كه شما اراده كنید آن را بپذیرید یا خیر؛ بلكه كاروانى است كه هم زمان، در همه شاهراه هاى دنیا، به سرعت در حال حركت است و كشورها نیز توان متوقف كردن آن را ندارند و مانند خاشاكى، در مقابل سیل برده خواهند شد پیام بازیگران عرصه جهانى شدن نیز آن است كه نیروهاى اقتصادى و دانش فنى، به سمت همگونى و یكدستى، در اشكال سیاسى، اقتصادى و رفتارهاى دولتى پیش خواهند رفت… .به این ترتیب، جهانى شدن آینده ای را نشان می دهدكه در آن تصمیمات سیاسى و اجتماعى، در مقیاس جهانى، ناگزیر بر ساخت هایى مبتنى خواهد شد كه بتواند با پیچیدگیهاى وضعیت جهانى، هماهنگ شود: یك دستگاه پیچیده مدیریت و یك بازار بسیار منعطف و پویا كه ضمن صرف نظر كردن از مشاركت مستقیم شهروندان، صرفاً با تلقى آنها به عنوان مشترى و مصرف كننده، مىتواند با كارآیى هر چه بیشتر عمل كند.


ادامه دارد ......


نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در پنجشنبه 1 شهریور 1386 و ساعت 08:08 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ شیر آب جادویی+ هنر اندازه گیری و مدل سازی در آزمایش مودال و مشکلات آن-1+ فرهنگ مصرف در ایران+ ذخایر اورانیوم ایران ( Iran uranium )+ پهپاد ( UAV ) ؟ ؟+ نگاهی به "سبك زندگی" ترویجی سینما و تلویزون و رابطه آن با "جمعیت"+ پهباد (UAV)+ ساخت ربات مسیریاب+ شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES (قسمت 4)+ شعار سال 91+ سال نو مبارک+ کمپین خودجوش دانشجویان ایرانی برای همکاری داوطلبانه با سازمان انرژی اتمی+ بررسی رفتار غیر خطی سازه در تست مودال+ عید غدیر مبارک+ ارائه یك طرح نوین مهندسی جهت مدیریت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری+ مبارزه بیولوژیک، راهی بسوی توسعه پایدار کشاورزی+ سوخت بیودیزل چیست ؟+ عید فطر مبارک+ کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی+ دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای، با اساتید دانشگاه ها+ علائم کمبود و بیشبود (مسمومیت) عناصر غذایی پرمصرف اصلی در گلخانه ها+ شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES (قسمت 3)+ بن سای ( درختان مینیاتوری )+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت سوم+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت دوم+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت اول+ بستر كشت گیاهان گلخانه ای + List of Papers from IOMAC2009+ تکنیک‌های تهیه و تولید کشت آگار + مزایای كشت گلخانه‌ای

صفحات:
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات