تبلیغات
انجمن علوم و فنون پارس - مقاله کود پاشی از طریق آبیاری | قسمت اول
مقاله کود پاشی از طریق آبیاری | قسمت اول | مکانیزاسیون کشاورزی , زراعت و اصلاح نباتات , باغبانی , خاکشناسی ,
کود آبیاری یا کود پاشی از طریق آبیاری


چکیده


كود-آبیاری، یكی از روشهای نسبتًا نوین كوددهی به ویژه در مناطق خشك و نیمه خشك است. در این روش كودهای شیمیایی محلول در آب، با غلظتی معین مطابق با نیاز گیاه در طول دوره رشد، از طریق آب آبیاری مورد مصرف قرار می گیرند.

كود-آبیاری با سیستم های تحت فشار منجر به افزایش كارآیی مصرف آب و كود بطور همزمان و موجب كاهش هدر رفت بخشی از كودهای شیمیایی میگردد.

افزایش راندمان مصرف كود خصوصًا كودهای ازتی به هر مقدار، عامل اساسی در كاهش هزینه های تولید و پرهیز از آلودگی نیتراتی آب، خاك و محصول میشود (,واعظی و همكاران، ۱۳۷۹ ).

 روش آبیاری بر بازدة كود- آبیاری تأثیر زیادی دارد. بازدة آبیاری و توزیع یكنواخت آن در روش های مختلف آبیاری متفاوت است. بنابراین، كارآیی كود- آبیاری در رو شهای مختلف آبیاری متغییر است. برخی از پژوهشگران معتقدند كه كود-آبیاری ضرورت و ماهیت آبیاری قطره ای است و این روش برای استفاده از توان كامل مواد غذایی مصرفی بسیار مؤثر است. كاربرد كودها از طریق آبیاری قطره ای راندمان مصرف كودها را افزایش می دهد.

آبیاری قطره ای- نواری نوعی آبیاری قطره ای است كه هم اكنون مدت كوتاهی است كه در ایران نیز ترویج       می شود.

 درحال حاضر استفاده از آبیاری قطره ای- نواری در بسیاری از كشورهای جهان برای فرآورده هایی همچون جالیز، گیاهان زراعی و صنعتی از جمله نیشكر، پنبه و چغندر قند رواج دارد.

 

مقدمه1

 

با توجه به افزایش سریع جمعیت کشور، نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی احساس میگردد. بهترین راه برای نیل به این هدف و همچنین تامین قسمتی از ارز مورد نیاز، افزایش تولید در واحد سطح است. در بین نهادهای کشاورزی، اضافه نمودن متعادل کودهای شیمیایی بیشتر از سایر نهادها در افزایش تولید محصولات کشاورزی موثر است. نظر به اینکه تولید کنندگان محصولات کشاورزی کشور برای تولید بیشتر، مصرف کودهای شیمیایی را افزایش دادند ولی در عمل به علت محدودیتهای زمین، آب و اقلیم و به خصوص عدم مدیریت کارآ در مسایل آب و کود، افزایش کمی و کیفی عمل کرد مورد انتظار حاصل نشد و در نتیجه تعادل عناصر غذایی خاک بهم خورده و مسایل عمده زیست محیطی مطرح شده است بنابر این افزایش تولید در واحد سطح و بهبود کمی و کیفی عملکرد هرچه بیشتر محصولات زراعی و باغی، نیاز به توجه خاصی دارد همچنین مدرنیزه کردن سیستمهای آبیاری و تبدیل آنها از روشهای رایج زارعین (سطحی) به سیستمهای تحت فشار (قطرهای) میتواند نقش مهمی را در این مسئله داشته باشد چرا که استقاده از این سیستمها ( تحت فشار) باعث افزایش راندمان مصرف آب شده و به عبارت دیگر میزان تولید محصول را به ازای هر واحد آب افزایش میدهد.

ترکیب این دو فاکتور (آب و کود) و یا به اصطلاح کود دهی با آبیاری (Fertigation) از محاسن ویژای برخوردار میباشد که موفقیت در این روش مستلزم داشتن آگاهی کافی در رابطه با نیاز آبی و نیاز کودی هر محصول است. در این روش به دلیل استفاده بهینه از مصرف آب و کود، آلودگی محیط زیست به حداقل رسیده و تقسیط مصرف کودها در مراحل حساس و مورد نیاز گیاه به سهولت انجام میپذیرد. همچنین از هدر رفتن کود بدلیل کنترل غلظت عناصر غذایی در خاک جلوگیری شده و مطابق با نیاز رشد گیاه، در اختیار آن قرار داده میشود از طرف دیگر به دلیل حلالیت یکنواخت کودها در آب آبیاری، جذب آن بهتر صورت میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1- ملکوتی، محمد جعفر. محمدرضا شریعتی و محمدرضا امداد. 1379. کود دهی با آبیاری روش نوین در تامین نیاز غذایی گیاهان جهت نیل به پتانسیل تولید. نشریه ترویجی. معاونت ترویج ص 3و4

 

تعریف کود

 

کود شامل کلیه موادی است که جهت تامین عناصر ضروری و مشخص به منظور رشد گیاه به خاک اضافه    می گردد . واژه کود معمولا به کود های شیمیایی اطلاق می شود .

مواد غذایی مورد نیاز نظیر ازت ، فسفر و پتاسیم ، در کودهای شیمیایی ، به صورت عنصری نیستند بلکه به شکل ترکیباتی حاوی این عناصر با درصد مشخص هستند .

ترکیبات درون کود ، مواد غذایی  را به صورت یون در اختیار گیاه قرار می دهند .

برخی از انواع کود : کودهای  دامی ، مایع ، بیولوژیک ، سبز ، شیمیایی.

کود سبز : عمل برگردانیدن انساج سبز و نپوسیده گیاهی به خاک ، کود سبز دادن و گیاهی که به این منظور به کار می  رود را به نام کود سبز خوانند.

کود بیولوژیک : کود زیستی شامل مواد نگهدارنده با جمعیت متراکم یک یا چند نوع میکروارگانیسم مفید خاکزی و یا به صورت فرآورده متابولیکی این موجودات می باشد که به منظور تامین عناصرغذایی مورد نیاز گیاه در یک  اکوسیستم زراعی به کار می روند.

کود مایع : دارای یک یا تعداد بیشتری از عناصر غذایی به صورت محلول در آب .

 * مزایا : 1.سهولت افزایش آفت کش ها 2.سهولت در کودپاشی شاخ و برگ درختان

* معایب : 1. خطر تثبیت فسفر در خاک 2. نیاز به وسایل محصوص جهت انبار و استعمال کود

 

انواع روش های استعمال کود شیمیایی

 

·        پخش یکنواخت کود در سطح خاک : برای مقادیر زیاد است . غالبا توسط ماشین آلات یا هواپیما قبل از کشت اضافه .

·        کودپاشی به صورت محلول : کود ها به صورت محلول و آمونیاک بدون آب به خاک اضافه می شود . افزودن آمونیاک بدون آب از متصاعد شدن آن جلوگیری می کند .

·        کود پاشی موضعی : کود به صورت نواری هنگام کشت گیاه در اطراف بذر پاشیده می شود که باعث جوانه زنی سریع برگ ها می شود

·        کود سرک : پس از روییدن گیاه ، کود را در سطح خاک پخش می کنند .مانند : گندم پاییزه و چمنزارها

·        کود پاشی نواری : پس از روییدن گیاه کود را در امتداد خطوطی یا در فواصل خطوط کشت به خاک اضافه می کنند .کود ازته غالبا به این روش مصرف می شود تا از تلف شدن قبل از حداکثر نیاز گیاه جلوگیری شود .

·        کود پاشی در بستر کشت : کود را قبل از کشت در کف خطوط کشت می پاشند و آن را مدفون می کنند . مانند پنبه در ایالات متحده آمریکا

·        کودپاشی بر روی شاخ و برگ : مقادیر کم ، بخصوص عناصر کم مصرف (میکرو) که افزودن آن ها به خاک موجب تثبیت سریعشان می شود ، اغلب به صورت محلول روی اندام های هوایی گردپاشی ( spray ) می شود .

·        کود دادن به درختان زینتی و درختان سایه دار : برای کود دهی به این درختان گودال هایی به عمق 30 و قطر 60 سانتی متر در امتداد خطوط آبیاری حفر شده و مقداری کود در گودال می ریزند .

·        کود پاشی از طریق آبیاری ( fertigation ) : کوددهی به همراه آب آبیاری برای کود های ازته بسیار متداول است .زمان این کودپاشی متعدد ، هزینه آن کم ، با روش های آبیاری سطحی و بارانی قابل اجرا می باشد .

 

تعریف کود آبیاری

به کار بردن مواد شیمیایی کشاورزی همراه آب آبیاری در سیستمهای آبیاری قطرای و بارانی یکی از اهداف این سیستمها میباشد. اصطلاح عمومی برای این عمل «تزریق مواد شیمیایی به آب آبیاری یا Chemigation »  می باشد. مواد شیمیایی شامل انواع کودهای محلول، علفکشها، حشره کشها و غیره میتواند به داخل سیستم آبیاری تزریق شود. این اصطلاح در مورد انواع کودها « تزریق کود به آب آبیاری یا Fertigation » نامیده میشود که از اهداف ویژه انواع سیستمهای آبیاری قطرهای و بارانی است.1

تزریق کود به آب آبیاری، شامل حل کردن کودهای محلول در آب و کاربرد آن از طریق سیستمهای قطرهای و بارانی میباشد. که روشی موثر، آسان و اقتصادی است. و مناسب بودن آن به شرایط خاک و محصول، روش آبیاری، کیفیت آب، نوع کود و مسایل اقتصادی بستگی دارد. این روش معمولاً در خاکهای درشت بافت دارای امتیاز بیشتری نسبت به خاکهای ریز بافت است. این مساله به نوع کود و چگونگی حرکت آن در خاک بستگی دارد.

کود آبیاری کاربرد کود مایع در یک سیستم آبیاری می باشد. میکروآبیاری و کود آبیاری امکان کنترل دقیق آب و مواد مغذی را ارئه می کنند سود عمده ی کود آبیاری این است که نسبت به لوازم پراکنده سنتی ، انعطاف پذیری بیشتر دارد و مواد مغذی به کار گرفته شده را بهتر کنترل میکند. در این روش کودها هنگامی مصرف می شوند که لازم است و در مقادیر کم به کار گرفته می شوند در نتیجه مواد مغذی قابل حل در آب ، کمتر در معرض فرو شسته شدن به وسیله بارندگی زیاد یا آبیاری بیش از حد میباشند.

با کودآبیاری، گیاه هرزمان که آبیاری شود تغذیه هم می‌شود، و مواد مغذی لازم را تا آبیاری بعدی دریافت میکند.

کاربرد مواد مغذی به همراه سیستمهای آبیاری کود آبیاری است (ادغام کودوآبیاری ) رایج ترین ماده مغذی به کار گرفته‌شده درکود آبیاری نیتروژن است.سایرعناصرشامل فسفر،پتاسیم،سولفور،روی وآهن به مقدارکمترمصرف می‌شوند.

آبیاری قطره ای زیر سطحی وسیله ی موثری برای به کارگیری آب و مواد مغذی برای محصولات یکساله است. بطور کلی حداقل 10 تا 30 درصد آب در مقایسه با سیستمهای آبیاری پیوسته ی سطحی ذخیره می شود بنابر این استفاده ی فزاینده ی آبیاری قطره ای زیر سطحی و کود آبیاری با نیتروژن مایع در آینده ی قابل تحمل برای تولید محصول در مناطق خشک حتی اگر منابع آب کاهش یابد، دخالت خواهد کرد.

 


1و 2- پناهی، مهدی و فرهاد دهقانی. 1380 . تزریق کود در سیستمهای آبیاری تحت فشار . نشریه فنی شماره 207 . نشر آموزش کشاورزی . ص 1ادامه دارد ....


نوشته شده توسط کشاورزی 1 در دوشنبه 15 شهریور 1389 و ساعت 09:51 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ شیر آب جادویی+ هنر اندازه گیری و مدل سازی در آزمایش مودال و مشکلات آن-1+ فرهنگ مصرف در ایران+ ذخایر اورانیوم ایران ( Iran uranium )+ پهپاد ( UAV ) ؟ ؟+ نگاهی به "سبك زندگی" ترویجی سینما و تلویزون و رابطه آن با "جمعیت"+ پهباد (UAV)+ ساخت ربات مسیریاب+ شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES (قسمت 4)+ شعار سال 91+ سال نو مبارک+ کمپین خودجوش دانشجویان ایرانی برای همکاری داوطلبانه با سازمان انرژی اتمی+ بررسی رفتار غیر خطی سازه در تست مودال+ عید غدیر مبارک+ ارائه یك طرح نوین مهندسی جهت مدیریت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری+ مبارزه بیولوژیک، راهی بسوی توسعه پایدار کشاورزی+ سوخت بیودیزل چیست ؟+ عید فطر مبارک+ کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی+ دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای، با اساتید دانشگاه ها+ علائم کمبود و بیشبود (مسمومیت) عناصر غذایی پرمصرف اصلی در گلخانه ها+ شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES (قسمت 3)+ بن سای ( درختان مینیاتوری )+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت سوم+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت دوم+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت اول+ بستر كشت گیاهان گلخانه ای + List of Papers from IOMAC2009+ تکنیک‌های تهیه و تولید کشت آگار + مزایای كشت گلخانه‌ای

صفحات: